• ·        طراحی و اجرای سيستم هاي تهويه مطبوع و گردش هوا

ü      سيستم‌های تأمین آب گرم مرکزی

ü      سيستم‌های تهویه مطبوع

ü      پکیج‌های تهویه مطبوع

ü      سیستم‌های سردخانه

ü      سیستم‌های اتاق تمیز

کانال‌کشی و توزیع هوا