برچسب مصرف انرژی

 energy lable

به کوشش سازمان استاندارد ایران، در سال های اخیر تلاش های زیادی درخصوص رتبه بندی کالاهای تولیدی و وارداتی از لحاظ میزان بازدهی مصرف انرژی صورت پذیرفته است؛ بنا بر سؤالات زیاد خریداران محترم در این خصوص و میل روزافزون و به جای ایشان به بهینه مصرف کردن انرژی که باعث دقّت بیشتری در این زمینه گردیده و همچنین به دلیل عدم وجود نظارت دقیق در عرضه کالاها و بروز ادّعاهایی از جانب عرضه کنندگان کالا که موجب سردرگمی خریداران می گردد، برآن شدیم تا توضیحاتی در خصوص نحوه محاسبه شاخص های مربوط به فرایند صدور برچسب انرژی برای یک کالا و به خصوص کولرهای گازی به اجمال ارائه نماییم؛


شاخص EER:
شاخص Energy Efficiency Ratio که به صورت مخفّف با EER نمایش داده می شود و به معنی نسبت تاثیر انرژی می باشد، شاخصی است جهت تعیین ضریب بهینه میزان مصرف انرژی در قالب واحد(BTU) برگرفته از(British Thermal Unit)؛ در واقع نسبت میزان ظرفیّت سرمایش یک دستگاه کولر گازی (BTU) به میزان مصرف آن (Watt) در زمان یک ساعت، میزان EER دستگاه را مشخّص می کند که در محاسبات سازمان استاندارد ایران، بخش بر عدد ثابت ۳/۴۱۲ می گردد؛ به عبارت دیگر، فرمول محاسبه EER در ایران به شرح ذیل است:

 10

لازم به ذکر است حاصل فرمول ساده فوق هرچه عدد بالاتری باشد، میزان مصرف انرژی دستگاه مذکور بهینه تر است.

شاخص COP:
شاخص Coefficient Of Performance که به صورت مخفّف با COP نمایش داده می شود و به معنی ضریب بازدهی و عملکرد دستگاه می باشد، شاخصی است جهت تعیین ضریب بهینه میزان مصرف انرژی در قالب واحد(BTU) برگرفته ازBritish Thermal Unit)) در واقع نسبت میزان ظرفیّت گرمایش یک دستگاه کولر گازی (BTU) به میزان مصرف آن(Watt) در زمان یک ساعت، میزان COP دستگاه را مشخّص می کند که در محاسبات سازمان استاندارد ایران، بخش بر عدد ثابت ۳/۴۱۲ می گردد؛ در واقع فرمول محاسبه COP در ایران به شرح ذیل است:

 11

لازم به ذکر است حاصل فرمول ساده فوق هرچه عدد بالاتری باشد، میزان مصرف انرژی دستگاه مذکور بهینه تر است.

نحوه تعیین رتبه برچسب مصرف انرژی:

سازمان استاندارد طبق جدول های ذیل، رتبهمیزان مصرف انرژییک دستگاه کولر گازی را مشخّص می نماید:

 cop  eer

حال شما می توانید به راحتی طبق مثال ذیل، میزان EER وCOP یک دستگاه و رتبه آن را در برچسب انرژی مشخّص نمایید.

مثال) اگر میزان مصرف یک دستگاه کولر گازی با ظرفیّت ۹۰۰۰ بی تی یو، بر طبق مشخّصات کارخانه سازنده که بر روی دستگاه نصب شده ۸۰۹ وات باشد، میزان EER آن ۳/۲۶ و در نتیجه رده انرژی آن A خواهد بود.